Kolay İş Takip Programı

İşleri sıralayın, kimin yapacağını belirleyin, tamamlanan ve bekleyen işleri kolayca takip edin. Ekip koordinasyonunda akıllı ve pratik çözüm.

Kullanıcı Sözleşmesi, Hizmet Koşulları, Gizlilik politikası

Fixopus’u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. BytesandClouds ekibi olarak size ey iyisi servisi sunmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Fixopus uygulamasının kullanımı aşağıda belirtilen Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmenize bağlıdır. Bu nedenle Fixopus uygulamasını kullanmaya başlamadan önce bu koşulları dikkatlice okuyunuz.

Fixopus Uygulaması Kullanıcı Sözleşmesi

Taraflar
Fixopus Uygulaması Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanıcı sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olan ekleri,
Fixopus.com internet adresinde ve alt adreslerinde ve mobil ortam dahil tüm mecralarda aktif internet sitesinin faaliyetlerini sağlayan,BytesandClouds Yazılım – İlker DEMİR ile,
Fixopus.com internet adresinde ve alt adreslerinde ve mobil ortam dahil tüm mecralarda aktif internet sitesine kayıt olmak için bu Kullanıcı Sözleşmesini kabul eden kullanıcı arasındadır.

Tanımlar

Kullanıcı Sözleşmesi:Fixopus Uygulaması Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanıcı sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olan eklerini ifade eder.
BytesandClouds: Fixopus.com internet adresinde ve alt adreslerinde ve mobil ortam dahil tüm mecralarda aktif internet sitesinin faaliyetlerini sağlayan BytesandClouds – İlker DEMİR’i ifade eder.
Uygulama: Fixopus.com internet adresinde ve alt adreslerinde ve mobil ortam dahil tüm mecralarda aktif internet sitesini ifade eder.
Kullanıcı: “Uygulama” da sunulan hizmetlerden faydalanmak üzere “Uygulama”ya kayıt olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Organizasyon: Uygulamada “Kullanıcı”lardan oluşan grubu ifade eder.
Yetkili Kullanıcı: “Uygulama”ya kayıt olarak ve/veya “Kullanıcı” davet ederek “Organizasyon” oluşturan, ve “Organizasyon”daki diğer “Kullanıcı”lara, “Organizasyon”a “Kullanıcı” ekleme yetkisi verebilen “Kullanıcı”yı ifade eder.

Konu

“Kullanıcı Sözleşmesi”nin konusunu, “Uygulama”da “Kullanıcı”lara sunulan hizmetler, “Kullanıcı”ların “Uygulama” tarafından sunulan hizmetlerden faydalanması ve “Kullanıcı” tarafından “Uygulama”ya yüklenen verilere ve/veya içeriklere ilişkin koşul ve şartlar tespiti ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Kabul ve geçerlilik

Bu “Kullanıcı sözleşmesi tarafları arasında elektronik ortamda onaylanarak geçerlilik kazanmıştır.
“Uygulama” ya kayıt olan “Kullanıcı”, işbu “Kullanıcı Sözleşmesi” içeriğinin tamamını, kayıt esnasında okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan etmiş olur.
“Kullanıcı” “Uygulama”yı bir tüzel kişilik (kurum, firma, şirket, sivil toplum kuruluşu, organizasyon v.b., bundan sonra “tüzel kişilik” olarak anılacaktır.) adına kullanıyorsa bu kullanım koşullarını temsil ettiği kurum adına da kabul ettiğini ve buna tam yetkili olduğunu beyan ve kabul etmiş olur.
“Kullanıcı Sözleşmesi”nin kabulü; “Kullanıcı”nın, “Uygulama” içerisinde yer alan diğer tüm açıklama ve beyanlara uygun hareket edeceğinin kabulü anlamına gelmektedir. “BytesandClouds”, “Kullanıcı Sözleşmesi”nde veya “Uygulama”da yapılacak işlemlere/hizmetlere ilişkin prosedürlerde ayrıca herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın “Uygulama”da duyurmak sureti ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.

“BytesandClouds”, “Kullanıcı”nın “Kullanıcı sözleşmesi” maddelerinden birini veya birkaçını ihlal etmesi sebebiyle oluşacak her türlü zararı “Kullanıcı”dan ve kullanıcın temsil ettiği “tüzel kişilik”ten tazmin etme hakkına sahiptir.

“BytesandClouds”, işbu “Kullanıcı sözleşmesi”nin koşullarını önceden bildirime gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değişiklikleri takip etmek “Kullanıcı”nınsorumluluğundadır. “Kullanıcı” sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle “Kullanıcı sözleşmesi”ndeki değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm “Kullanıcı”lar bakımından geçerlilik kazanır.

“Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Kullanıcı Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Kullanıcı Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile Uygulama’da yer alan açıklamalar , kurallar ve şartlar, “Kullanıcı”nın elektronik olarak onay vermesi yürürlüğe girmiştir. “Kullanıcı Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, kanunlara aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Kapsam

“Kullanıcı Sözleşmesi” ve ekleri ve “Uygulama” içerisinde Kullanıcı, kullanım ve sunulan hizmetlere ilişkin yapılan açıklamalar ile bildirimlerin tamamı “Kullanıcı Sözleşmesi” kapsamını oluşturmaktadır.

“BytesandClouds”, işbu “Kullanıcı Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “Uygulama” içerisinde belirtilen açıklamalar ve “Kullanıcı Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, “Kullanıcı Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul eder. Bu yükümlülük, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “BytesandClouds”, “Uygulama”nın içeriğini, “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını, “Kullanıcı”lara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme hakkını sahiptir.

“Bytesandclouds” adresinde veya “Uygulama” verilerinin saklandığı veya işlendiği tüm yerlerde meydana gelen ve hukuken mücbir sebep sayılan durumlarda, “BytesandClouds”bu “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik yerine getirmesi veya yerine getirmemesi nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar nedeniyle “BytesandClouds”dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir.
Mücbir sebep terimi; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “BytesandClouds”un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Kullanım koşulları

“Kullanıcı”, “Uygulama”nın kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden “BytesandClouds”dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul eder. “BytesandClouds”, “Kullanıcı” verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve “Kullanıcı” doküman, dosya ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

“BytesandClouds”, “Kullanıcı”nın “Uygulama”ya girmesiyle, kendi donanım, yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından sorumlu değildir.

“Kullanıcı”, “Uygulama”nın kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını, “Uygulama”nın kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını kabul eder.

“Kullanıcı”, “Uygulama”ya kayıt olurken verdiği kişisel bilgilerin, “Organizasyon”a ait bilgilerin, temsil ettiği “Tüzel Kişilik”e ait bilgilerin ve sair her türlü bilginin kanunlar önünde doğru olduğunu, “BytesandClouds”ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul eder.

“Kullanıcı”, “Uygulama”yı kullanırken Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği Ülkeleri ve “Kullanıcının bulunduğu ülkeye ait uluslararası ve yerel kanunlara ve yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve sadece “Kullanıcı”yı bağlayacaktır.

“BytesandClouds”, “Kullanıcı”nın “Kullanıcı sözleşmesi”nin maddelerinin birine veya bir kaçına aykırı fiilini tespit ettiğinde “Kullanıcı”ya ve “Kullanıcı”ya bağlı “Organizasyon”daki tüm “Kullanıcı”lara sağladığı servisleri kısmen veya tamamen durdurma veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir.

Yasadışı kullanım

“Kullanıcı”, “Uygulama”yı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, uluslararası veya yerel yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

Ayrıca, “Kullanıcı” başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunmayacağını kabul eder.

“Kullanıcı”, kendisine tahsis edilen hesapta ve/veya disk alanında, terör faaliyetleri, intihara yönlendirme, müstehcenlik, fuhuş, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, bilişim korsanlığı, kimlik avcılığı, SPAM faaliyetleri ve benzeri uluslararası veya yerel kanunlarca hükme bağlanmış olmakla suç teşkil eden veya uluslararası veya yerel kanunlarca hükme bağlanmamış ancak kutsal ve manevi sayılan değerlere saldırıda bulunmakla kamu hassasiyeti teşkil eden içerik ve/veya doküman bulundurmayacağını kabul eder.

Telif hakları ihlali

“Kullanıcı”, kendilerine tahsis edilen hesapta ve/veya disk alanında, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği Ülkeleri ve “Kullanıcı”nın bulunduğu ülkeye ait Uluslararası Fikir/ Sanat Eseri, Patent ve Marka haklarına muhalefet eden, her tür formattaki yazı, ses ve görüntü verilerinin, kitap, müzik Notaları, MP3, Video ve benzeri yayınların, eser sahibinin izni olmaksızın paylaşmayacağını ve bulundurmayacağını kabul eder.

Kullanıcı hesabı, şifre ve güvenlik

“Kullanıcı”, “Uygulama” tarafından kendisine verilmiş olan her türlü şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. “Kullanıcı”nın şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. “Kullanıcı” söz konusu izinsiz kullanım sebebiyle doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından “BytesandClouds”a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplerden, “BytesandClouds”ın uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul eder.

Ücretlendirme ve Ödeme

Uygulamanın kullanım bedeli, her “Organizasyon” için aylık olarak hesaplanır ve “Yetkili Kullanıcı”ya “Uygulama”nın ilgili bölümünde bildirilir.“Yetkili kullanıcı” kullanım bedelini, başka bir bildirime gerek kalmaksızın ödeme süresi içinde ödeyeceğini kabul eder.“Yetkili kullanıcı” Kullanım bedelinin ödenmemesi durumunda “Uygulama”da sağlanan servislerin tamamen durdurulacağını ve “Organiasyon”un tüm kullanıcılarına ait bilgilerin geri alınamaz şekilde silineceğini kabul eder.
Uygulamanın Kullanım bedeli hesaplanırken, bu sözleşmenin bir eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindeki Fixopus.com adresindeki internet sitesinin, fiyatlandırma bölümünde bildirilen fiyatlar esas alınır.

Tebligat

“Kullanıcı sözleşmesi” ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, “Yetkili Kullanıcı”nın “Uygulama”da kayıtlı e-posta adresine yapılacaktır. “Kullanıcı” kayıt olurken belirttiği tebligat adresinin geçerli bildirim adresi olduğunu aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Bilgilerin Gizliliği ve Korunması

“Uygulama” kaydedilen tüm bilgilerin kullanımı ve gizliliği bu sözleşmenin bir eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindeki Fixopus.com adresindeki internet sitesinin, Gizlilik İlkeleri bölümünde bildirilen kurallara tabidir.

Uyuşmazlık ve Kayıtların Geçerliliği

İşbu “Kullanıcı Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Kullanıcı Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanıcı Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

“Kullanıcı”, işbu “Kullanıcı Sözleşmesi”nden doğabilecek ihtilaflarda “BytesandClouds”’un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, “BytesandClouds”u yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin T.C. Hukuk Muhakeme Kanunu 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

“Kullanıcı Sözleşmesi” ile ilgili her hangi bir sorunuz legal@bytesandcouds.com adresine e-posta göndererek bizimle irtibata geçebilirsiniz.